PALVELUKONSEPTIT

PaloLegal Kumppanuus

Tarjoamme asiakkaillemme kumppanuutta, joka sisältää

 • ilmaisen puhelinneuvonnan (lyhyet neuvontapuhelut)
 • ilmaisen alkuneuvonnan kaikissa asioissa
 • kuukausittain toiminnan tarpeen mukaan arvioidun määrän (3-8 tuntia) alemmalla tuntihinnalla veloitettavaa konsultointia. Normaali tuntiveloituksemme on 200 euroa, kun kumppanuusasiakkaamme veloitus sovittavalta kuukausittaiselta tuntimäärältä on 80-120 euroa. Sekä tunti-, että euromäärä riippuu asiakkaan toiminnan tarpeista.
 • Lakimiehen, joka tuntee yrityksesi toiminnan ja sopimukset ja pystyy siten tarjoamaan tehokkaampaa konsultaatiota
 • PaloLegal Uutiskirjeen kuusi kertaa vuodessa

Kumppanuudella asiakkaamme ei sitoudu maksamaan erillisiä kk- tai vuosikohtaisia maksuja eli kumppanuus itsessään on ilmainen.

Start-Up Apu

Tarjoamme perustamisvaiheessa oleville ja nuorille kasvuyrityksille lakiapua, joka ottaa huomioon toiminnan resurssien vähäisyyden. Hinnoittelemme palvelumme siten, että aloittavakin yritys pystyy hallitsemaan toiminnan riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi yrityksen perustamiseen, osakassopimuksiin, rahoitusjärjestelyihin tai seikkoihin, joita ilman juristin apua ei tulisi edes ajatelleeksi. Näin yritys voi kohtuullisin kustannuksin välttää mahdollisesti suuria ongelmia ja taloudellisia vahinkoja riskien realisoituessa.

Start Up -Apu voi sisältää esimerkiksi seuraavat toimenpiteet:

 • ilmaisen alkuneuvonnan
 • yrityksen perustamisasiakirjojen laatimisen ja läpikäynnin 150 euroa
 • osakassopimusmallin toiminta- ja laatimisohjeineen 100 euroa
 • sopimusten ja asiakirjojen tarkastuksen ja räätälöinnin hintaan 80 euroa/h

Tämä oli vain yksi esimerkki monista eri tilanteista, joissa Start Up Apu -palvelua voidaan käyttää.

Sopimuskartoitus

Olemassa oleviin sopimuksiin voi sisältyä merkittäviäkin riskejä. Hyvä riskienhallinta käsittää vähintäänkin sen, että näistä riskeistä ollaan tietoisia, jolloin mahdollisia toimenpiteitä voidaan harkita. Tuntemattomia riskejä ei voida huomioida millään tavalla. Hyvät sopimukset ovat osa yrityksen arvoa, ja suurilla sopimusriskeillä saattaa olla huomattavia vaikutuksia esimerkiksi yrityksen myyntitilanteessa. Siten sopimuskartoitukseen panostamisella usein vältetään suuriakin taloudellisia vahinkoja ja menetyksiä tulevaisuudessa.

Teemme yrityksesi sopimuskannan tarkastuksen

  • käymällä sopimuksesi läpi
  • tekemällä riskiarvion (riskilista)
  • antamalla kirjallisen raportin ja mahdolliset toimenpidesuositukset.

Sopimuskartoitukseen kuluvan ajan voimme määritellä suoritettuamme (ilmaisen) katselmuksen, jossa arvioimme työmäärän.

PaloLegal Toimintamallit

Liiketoiminnassa on paljon hyvin tyypillisiä juridisia sopimuksia ja ongelmia, kuten kauppaedustaja- ja jälleenmyyntisopimukset, osakassopimukset, salassapitosopimukset sekä erilaiset työoikeudelliset ongelmat kuten työsopimuksen tekeminen, varoituksen antaminen, irtisanominen henkilökohtaisilla tai tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, työtehtävien muuttaminen jne.

Tämän tyyppisiin asioihin tarjoamme selkeitä kirjallisia step-by-step-toimintamalleja, jotka myös maallikko helposti ymmärtää. Hinnoittelemme tällaiset toimintamallit asiasta riippuen 50 – 500 euron välille.

Toimintamalli sisältää

 • kohdittaisen ohjeistuksen asian ratkaisemiseksi
 • asiaan liittyvät asiakirjapohjat
 • lyhyen puhelinneuvonnan liittyen kysessä olevaan asiaan

Esimerkiksi, jos asiakkaamme tarkoituksena olisi aloittaa jälleenmyynti ja laatia tätä koskeva sopimus jälleenmyyntikumppanin kanssa, tarjoamme ohjeistuksen, joka selventää jälleenmyyntisopimuksen laatimisessa olennaiset asiat ja vaiheet, sekä sisältää jälleenmyyntisopimusmallin. Näin asiakkaamme saa melko kattavan kuvan siitä, mitä asiassa tulisi huomioida ja miten sopimuksen mahdollisia riskejä tulisi arvioida. Tällaisen toimintamallin hinta on 200 euroa. Jälleenmyyntisopimuksen teettäminen lakimiehellä maksaa neuvotteluineen helposti 1200 – 1500 euroa ja usein enemmänkin. Vaikka asiakkaamme asiakirjojen muokkaamisen jälkeen tarkastuttaisi lopputuloksen lakimiehellä, kokonaisuuden hinnaksi tulee vain murto-osa siitä, mitä sopimuksen teettäminen olisi kustantanut.

Alla esimerkki Toimintamallista ”Työntekijän irtisanominen henkilöön perustuvilla syillä”:

Toimintamalli_Irtisanominen henkilöön perustuvilla syillä

Koulutukset 

Me koulutamme asiakkaidemme työntekijöitä ja johtoa sekä tarjoamme koulutuspalveluja myös oppilaitoksille. Näiden palveluiden kautta pyrimme tarjoamaan asiakkaallemme ennakoivaa palvelua, jonka avulla voimme lisätä asiakkaamme tietoisuutta liiketoiminnan moninaisista riskeistä ja siten auttaa välttämään näiden riskien realisoitumisen.

Räätälöimme asiakkaamme haluamasta sopimus- työ- tai yhtiöoikeudellisesta kokonaisuudesta koulutuspaketin, joka on laadittu juuri tiettyjä yksilöllisiä tarpeita varten.

Hinnoittelemme koulutukset siten, että pienemmälläkin toimijalla on mahdollisuus koulutuksen avulla saada merkittävää juridista tietopääomaa ja siten hallita riskejä ja kustannuksia.

Koulutuspalvelumme keskittyvät erityisesti:

 • Sopimusoikeuteen
 • Sopimukselliseen riskienhallintaan
 • Työoikeuteen ja erityisesti työsuhteiden päättämistilanteisiin ja yt-neuvotteluihin
 • Immateriaalioikeuksiin, erityisesti tekijänoikeuksiin
 • Osake- ja pääomajärjestelyihin

 

OSAAMISALUEET

Sopimusoikeus

SOPIMUSRISKIT HALLINTAAN. Sopimukset ovat kriittinen osa yrityksen menestymistä ja jatkuvuutta. On olennaista, että sopimukset tehdään oikealla tavalla alusta lähtien, jotta sopimuksilla saavutetaan suurin mahdollinen hyöty ja riskit hallitaan tehokkaasti. Vaikka sopimukset eivät olisikaan tehty ammattilaisen toimesta, niiden sisältö ja riskit on hyvä tuntea; muutoin riskienhallinta on mahdotonta.

TOIMINTATAPAMME. Sopimusjuridiset palvelumme tähtäävät siihen, että tunnistamme kaikki sopimusten potentiaaliset riskitekijät, ja siksi laadimme ja tarkastamme sopimukset aina huomioon ottaen yrityksen ja toimialan erityspiirteet. Siten pystymme tarjoamaan asiakkaillemme luovia ratkaisuja monimutkaisimpienkin sopimusten kohdalla.

Sopimusriskien kartoitus –palvelumme sisältää alustavan keskustelun yrityksen sopimuksista vastaavan kanssa, yrityksenne sopimuskannan läpikäynnin sekä kattavan kirjallisen raportoinnin ja yhteenvedon.

YHTEISTYÖVERKOSTO. Meillä on myös erittäin kattava yhteistyöverkosto, joka takaa monipuolisen näkemyksen jokaiseen tilanteeseen ja aina riittävät resurssit.

 

Työoikeus

Nykypäivän työnantajilla on jatkuva tarve työsuhdejuridiikkaan liittyville neuvoille ja sitä kautta tapahtuvalle riskienhallinalle. Me tarjoamme asiakkaillemme asiantuntijapalvelua kaikissa työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä ja riidoissa.

TYÖSOPIMUKSET. Autamme asiakasta hallitsemaan liiketoiminnan riskejä rekrytoinnista lähtien. Kun työsopimuksessa on asianmukaisesti huomioitu työnantajan erityistarpeet, kuten työn luonne, työntekopaikka, salassapito ja kilpailukielto, tulee työntekijän kanssa myös vähemmän erimielisyyksiä.

RAKENTEELLISET MUUTOKSET. Monissa yritystoiminnan muutoksissa on huomioitava työoikeudellinen näkökulma. Tällaisia ovat mm. organisaation sisäiset järjestelyt, liiketoiminnan siirrot, -kaupat ja liikkeenluovutukset. Näissä työoikeudellisten asioiden unohtaminen voi tulla hyvinkin kalliiksi. Me konsultoimme kaikissa rakenteellisissa muutoksissa, ja henkilöstöpolitiikkaan liittyvissä asioissa.

TYÖSOPIMUSTEN PÄÄTTÄMISET JA YT-NEUVOTTELUT. Yksi eniten päänvaivaa aiheuttavista asioista yrityksessä on työsuhteen päättäminen, tapahtuipa se sitten henkilökohtaisella, tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. Kuitenkin äärimmäisen tärkeää on hoitaa nämä asiat pilkuntarkasti, jotta ongelmilta ja vahingoilta vältytään. Työsopimuslaki ja yhteistoimintalaki asettaa paljon velvoitteita työnantajalle näissä tilanteissa, mutta toisaalta myös selkeyttää menettelytavat. Yhteistoimintaneuvotteluissa olennaisen tärkeää on, että prosessi toteutetaan menettelyllisesti oikein; pelkästä menettelyvirheestä voi seurata jopa 30.000 euroa suuruinen hyvitysmaksu.

Me avustamme irtisanomisiin liittyvissä neuvotteluissa, liittojen kanssa käytävissä neuvotteluissa sekä yhteistoimintaneuvotteluissa.

RIITA-ASIAT JA OIKEUDENKÄYNNIT. Joskus esimerkiksi työsopimuksen irtisanomiseen liittyvään erimielisyyteen ei löydetä ratkaisua työntekijän kanssa, jolloin asiaa joudutaan käsittelemään sovintoneuvotteluissa ja mahdollisesti oikeudenkäynnissä. Näissä tilanteissa tapahtuman kartoittaminen ja eri vaihtoehtojen punninta on olennaisen tärkeää. Kalliiseen prosessiin lähtemistä tulee harkita ottaen huomioon kaikki asiaan liittyvät seikat ja riskit.

Avustamme asiakkaitamme kaikissa sovintoneuvotteluissa, oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä.

 

Yhtiöoikeudelliset asiat ja sopimukset

Yhtiöoikeus kattaa monia yhtiön hallintoon ja toiminnan järjestelyihin liittyviä asioita. Näiden hoitaminen oikein lisää toiminnan sujuvuutta merkittävästi, ja säästää aikaa ja rahaa. Erimielisyyksiä osakkaiden ja työntekijöiden välilläkin pystytään näin välttämään tehokkaasti.

YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Olemme mukavana asiakkaamme kumppanina heti yrityksen perustamisesta lähtien. Yrityksen perustaminen itsessään on hyvinkin yksikertainen prosessi, mutta on hyvä miettiä ennen perustamista myös osakkaiden välisten suhteiden järjestäminen esimerkiksi osakassopimuksella, ja työntekijäosakkaiden velvollisuudet ja vastuut yhtiössä muiden mahdollisten sopimusten avulla (esim. konsulttisopimukset). Hyvin toteutettu aloitus turvaa toiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta merkittävästi.

YHTIÖN HALLINTO. Osakeyhtiölaki säätää yhtiökokouksen ja hallituksen toimivallasta ja toimitusjohtajan asemasta, menettelystä päätöksiä tehtäessä, osakkeiden antamisesta ym. On tärkeää, että tätä koskevat päätökset tehdään oikein ja dokumentaatio on kattavaa.

Autamme asiakastamme oikeiden menettelyjen noudattamisessa, asiakirjojen laatimisessa on oman yhtiöoikeudellisen osaamisen lisäämisessä.

OSAKE- JA PÄÄOMAJÄRJESTELYT. Kun jaetaan yhtiön varoja, annetaan uusia tai yhtiön omistamia osakkeita, myydään osakkeita, annetaan osakaslainoja, otetaan pääomalainoja taikka muutoin järjestellään yhtiön omistuspohjaa, on tärkeä huolehtia siitä, että järjestelyllä on juuri ne vaikutukset, joihin ollaan pyrkimässä. Esimerkiksi otettaessa yhtiöön pääomasijoittaja, on olennaista huolehtia myös yhtiön ja muiden osakkeenomistajien intresseistä.

Avustamme asiakastamme toteuttamaan kaikki järjestelyt riskittömästi ja ottaen huomioon asian mahdolliset erityispiirteet.

YRITYSJÄRJESTELYT, SELVITYSTILAT JA YHTIÖN PURKAMINEN. Yhtiön sulautuminen ja jakautuminen, yrityskaupat, osakkeiden lunastaminen, yritysmuodon muuttaminen ja yhtiön purkaminen vaativat aina tietämystä monista eri juridiikan osa-alueista, kuten sopimukset, yhtiöoikeudelliset menettelyt, työoikeudelliset menettelyt ja vero-oikeus.

Tänä päivänä kohtaamme liiketoiminnassa yhä monimuotoisempia haasteita, kun tavoittelemme strategisia tavoitteita ja suojaamme verkostomme etuja. On erittäin tärkeää olla tietoinen juridisista asioista ja vaatimuksista, jotka liittyvät yhtiöoikeudellisiin vastuisiin, järjestelyihin ja sopimuksiin.

Yrityskaupoissa ja järjestelyissä toimimme niin ostajan, myyjän kuin yhtiön johdonkin toimeksiannosta. Meillä on kyky ottaa huomioon alan erityispiirteet ja siksi pystymme tarjoamaan myös tässä korkealaatuista palvelua. Me tuemme yritystoiminnan onnistunutta uudelleenjärjestämistä ja tavoitteita, joita asiakkaamme on järjestelylle asettanut.

 

It-oikeus ja Immateriaalioikeus

IT-OIKEUS

Toimistollamme on yli 10-vuoden kokemus it-alan juridiikasta. It -oikeus on itsessään laaja käsite ja sisältää mm. it-alan toimitus, -hankinta- ja puitesopimukset, lisenssisopimukset, sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät asiat, tekijänoikeuksiin ja verkkotunnuksiin liittyvät kysymykset, tietosuojaan liittyvät asiat ja paljon muita erityiskysymyksiä. Tehokas riskienhallinta näihin asioihin liittyen edellyttää aina erityisosaamista kyseiseltä alalta.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Tekijänoikeudet, tavaramerkit, domain-nimet, patentit, mallioikeudet ja markkinointioikeudet; nämä ovat kaikki immateriaalioikeuksia, joiden suojaaminen yritystoiminnassa on olennaista. Näillä oikeuksilla on usein suurta taloudellista arvoa ja näiden suojaamisen laiminlyönti voi johtaa suuriin taloudellisiin menetyksiin.

Immateriaalisen omaisuuden merkitys yhteiskunnassamme lisääntyy jatkuvasti. Tämä on seurausta mm. verkkopohjaisten palveluiden ja tietotekniikkaan perustuvan tuotannon sekä sosiaalisen median merkityksen lisääntymisestä. Yritystoiminnassa on välttämätöntä hallita näihin liittyviä riskejä.

ERITYISOSAAMISTA TEKIJÄNOIKEUKSISTA. Vahvimpaan ydinosaamiseemme kuuluvat tekijänoikeusasiat. Tekijänoikeus teokseen syntyy ilman rekisteröintiä tai muita aktiivisia toimenpiteitä. Tällöin kuitenkin on oltava hyvin huolellinen siinä, miten näitä oikeuksia käytetään, luovutetaan, ja lisensioidaan. Näissä kysymyksissä toimimme keskeisimmällä osaamisalueellamme.

 

 

Riidanratkaisu

Viimevuosina tarve riidanratkaisuun liittyviin neuvoihin ja riskienhallintaan kiistatilanteissa on kasvanut merkittävästi ja siitä on tullut yksi kriittisimmistä asioista liiketoimintaympäristössä.

SOVINTONEUVOTTELUT JA OIKEUDENKÄYNNIT. Me autamme asiakastamme kaikissa kiistatilanteissa ja pyrimme löytämään parhaimmat keinot riitoihin liittyvien riskien hallitsemiseksi sekä turvaamaan kiistoista huolimatta asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Osaajiemme kokemus kattaa sovintoneuvottelut ja –menettelyt ja oikeudenkäynnit eri oikeusasteissa ja välimiesoikeudessa.

 

Koulutukset

Me myös koulutamme asiakkaidemme työntekijöitä ja johtoa sekä tarjoamme koulutuspalveluja myös oppilaitoksille. Näiden palveluiden kautta pyrimme tarjoamaan asiakkaallemme ennakoivaa palvelua, jonka avulla voimme lisätä asiakkaamme tietoisuutta liiketoiminnan moninaisista riskeistä ja siten auttaa heitä välttämään näiden riskien realisoituminen.